วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านสนามม้า หมู่ที่ ๑ ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อนมพร้อมดื่มยู.เอช.ที. (ชนิดกล่อง) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒,๖๐๗ กล่อง จำนวน ๑๑ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงลาน หมู่ที่ ๔ ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(ปรับมาตรา ๑๐) องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการประเพณีบูรพาจารย์ บุญสรงน้ำสรงกู่เจดีย์พระประธานวัดเก่าหนองโปร่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง