วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำงาน จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุจราจรเพื่อซ่อมแซมกระจกโค้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง