โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลดงลาน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567

  ประเพณีบูรพาจารย์ "บุญสรงน้ำสรงกู่เจดีย์ พระประธานวัดเก่าหนองโปร่ง"

  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด

  โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านอ้น (สุวรรณาราม) เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช