มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง หมู่ที่ 2 และพื้นที่ใกล้เคียง

  ป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย

  โครงการขุดลอกหนองสาธารณะ (บ้านหนองจิก) วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12

  โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566