องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
สภาอบต.

นายณัสม์ธนจักร  จัตวาภักดี

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน


085-7485559
นายวาสนา  หันกาษา

นายคมวิทย์  บุญวิเศษ
รองประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ
085-8191939

088-3397557นางไพรจิต  พิมพะนิตย์
นายวิชัย  โคตะนิตย์
นายสุบิน  สุขรัตน์
ส.อบต.หมูที่ 2
ส.อบต.หมูที่ 3
ส.อบต.หมูที่ 4
084-3032457
085-7658134
095-7805755นายบานเย็น  ศรีหนองจิก
นายเข็มชาติ  รัตนสวนจิก
นายพงษ์พันธ์ ทอนศรี
ส.อบต.หมูที่ 5
ส.อบต.หมูที่ 6 ส.อบต.หมูที่ 7
086-2343507
082-9857970
062-9478588นายสำรวย  ชมภูบุตร
นางสาววาสนา  โยธายุทธ
นายนิพนธ์  เมาะราษี
ส.อบต.หมูที่ 8
ส.อบต.หมูที่ 9
ส.อบต.หมูที่ 11
089-2778711
098-8087044 087-8547113นางวิไลวรรณ  จันทรคาม
นายสำรอง  ศรีใส
นางสาวจำเนียร  อาวรณ์
ส.อบต.หมูที่ 12
ส.อบต.หมูที่ 13 ส.อบต.หมูที่ 14
080-7469230
089-8627394
081-4718098