องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับบริการ หรือต่อต่อราชการมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA พ.ศ.๒๕๖๗ [ 23 ก.พ. 2567 ]2
2 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 23 ก.พ. 2567 ]1
3 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป [ 13 ก.พ. 2567 ]5
4 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์และที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙ [ 2 ก.พ. 2567 ]4
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร ไฟสัญญาณจราจรโซล่าเซลล์ จำนวน ๓ ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2567 ]3
6 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด [ 23 ม.ค. 2567 ]5
7 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 23 ม.ค. 2567 ]5
8 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง [ 23 ม.ค. 2567 ]2
9 โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ [ 22 ม.ค. 2567 ]15
10 การขายซากพัสดุ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2566 ]31
11 แนวเขตการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 13 ธ.ค. 2566 ]7
12 การขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2566 ]5
13 การกำหนดน้ำหนักของรถบรรทุก [ 4 ธ.ค. 2566 ]9
14 การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล [ 4 ธ.ค. 2566 ]7
15 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว [ 4 ธ.ค. 2566 ]7
16 การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 4 ธ.ค. 2566 ]5
17 การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร [ 4 ธ.ค. 2566 ]7
18 รายได้จากค่าสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลานเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้น้ำประปา [ 4 ธ.ค. 2566 ]7
19 กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท [ 4 ธ.ค. 2566 ]7
20 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๗ [ 21 พ.ย. 2566 ]9
21 เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 6 พ.ย. 2566 ]18
22 การดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนามที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมประจำปีภาษี 2567 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 2 พ.ย. 2566 ]31
23 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]36
24 ประกาศงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เดือนกันยายน พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]38
25 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ [ 2 ต.ค. 2566 ]2
26 ประกาศกฎบัตรปีงบประมาณ 2567 [ 20 ก.ย. 2566 ]40
27 การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้น หมู่ที่ 3 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ้ด [ 11 ก.ย. 2566 ]38
28 สถิติประชากรและบ้าน พื้นที่ ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 1 ถึง 11 กันยายน 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]39
29 รับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 7 ก.ย. 2566 ]57
30 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]47
31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ก.พ. 2566 ]40
32 รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีการศึกษา 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]39
33 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง [ 3 ก.พ. 2566 ]33
34 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส [ 5 ม.ค. 2566 ]38
35 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง [ 5 ม.ค. 2566 ]33
36 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง [ 5 ม.ค. 2566 ]38
37 ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA พ.ศ.2566 ของ อบต.ดงลาน [ 4 ม.ค. 2566 ]40
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นพนักงานจ้าง [ 29 ธ.ค. 2565 ]38
39 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]34
40 การขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2565 ]33
 
หน้า 1|2