องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
สำนักปลัด


นายคมวิทย์  บุญวิเศษ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
088-339755
นายประเทศ  หานามชัย
นางสาวพรเพ็ญ  เผ่าภูธร
นายประพงษ์  วิชัยกำจร
หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
088-5635894
086-8558350 061-0236644
นางมลลาวรรณ์  นามเขต
นางลัดดาวัลย์  อาจสด
นางสาวจันทร์สุดา  จันทร์เสถียร
นักวิชาการสุขาภิบาล
นักวิชาการศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายฯ
091-0519555
098-5845748
086-2259596


จ.อ.ประจวบ  ทัศนนาคพงศ์
นางสิริพร  สังฆะมณี
นายนรา ณ ร้อยเอ็ด
นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นิติกร
089-9338081 088-5819664
091-8683199


นางสาวนุสรา  รัตนพันธ์
จ.อ.ปรีชา  มนปราณีต
นางบุษราคัมภ์ บุญวิเศษ
นางญาดา  ศิริจันทร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานป้องกันฯ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ
082-8413141
061-0288344
093-0841122 094-5416563


ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านโคกสูง

นางหนูคล้าย  วรรณญาติ
นางจิตใจ  ดวงขำ
นางอุไรวรรณ  ทิพนัด
ครู 
ครู 
ครู 
081-2607030
085-0108768
086-2359689

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านหนองจิกนางโฉมพิศ  อุ่นเจริญ
นางสาวฐิติมา  ศิริยม
ครู
ครู
087-8567826 087-6391080ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านดงลาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เอื้ออาทร


นางศิริทิพย์  มั่นใจ นางจารุวรรณ  โตอุตตชนม์
ครู ครู
085-7551478 089-5692284