องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
กองคลัง


นางไพจิตร  พูลสระคู
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนงลักษณ์  วรนาม
นางสาวจารุณี  วิลาจันทร์
นางสุกัญญา  วินทะไชย
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสมพิศ  พันเพลิงพฤกษ์
นางรำไพ  วิภักดิ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี