องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
กองช่าง


นายอนุรักษ์  ผ่านสถิน
ผู้อำนวยการกองช่าง
088-3391881
นายเอนก  คำสวัสดิ์
นายภาณุพงศ์  เมธาวี
นางปิยนุช  กันไธสง
นายช่างไฟฟ้า นายช่างโยธา เจ้าพนักงานธุรการ
088-0646418
064-4243466
096-3652523นายอภิสิทธิ์  สุ่มมาตย์


นายช่างโยธา

092-4973793