องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.สภาพทั่วไป

    1.1ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
        องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้รับการประกาศยกฐานะจากสภาตำบลดงลาน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากที่ทำการอำเภอเมืองร้อยเอ็ดไปทางทิศตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร
        ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 22 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

        ทิศเหนือ           ติดต่อกับ    ตำบลเหนือเมือง     อำเภอเมือง    จังหวัดร้อยเอ็ด
        ทิศใต้ ติดต่อกับ   ติดต่อกับ    ตำบลขอนแก่น      อำเภอเมือง     จังหวัดร้อยเอ็ด
        ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ    ตำบลในเมือง        อำเภอเมือง     จังหวัดร้อยเอ็ด
        ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ    ตำบลปอภาร        อำเภอเมือง     จังหวัดร้อยเอ็ด

    1.2 ภูมิประเทศ
        ลักษณะภูมิประเทศของตำบลดงลาน ส่วนใหญ่มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบถึงค่อนข้างเรียบและเป็นลูกคลื่นลอนลาด การใช้ประโยชนจากที่ดินของตำบลดงลาน กว่าร้อยละ 81 เป็นพื้นที่ทำการเกษตร เช่นทำนา และปลูกพืชอื่นเพียงเล็กน้อย เช่น การปลูกยาสูบ พืชผัก นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำที่สำคัญที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่น หนองน้ำอื่น

1.3 จำนวนหมู่บ้าน

    ตำบลดงลานมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 14 หมู่บ้านดังนี้1.4 ประชากร
        จำนวนประชากร ใน พ.ศ.2563 ตำบลดงลาน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้นจำนวน 8,778 คน แยกเป็นชาย 4,215 คน หญิง 4,563 คน จำนวนครอบครัวทั้งตำบล 3,975 ครอบครัว