องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายคมวิทย์  บุญวิเศษ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
088-3397557

นายประเทศ  หานามชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
นางไพจิตร  พูลสระคู นายอนุรักษ์  ผ่านสถิน นางสาวพิมยดา  บุตรทุมพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม