องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม


นางสาวพิมยดา  บุตรทุมพันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
085-4793416

นางสาวนฤมล  รัตนพันธ์
นักพัฒนาชุมชน
090-9130078