องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

ลักษณะอาชีพของประชากรในตำบลดงลาน

     อาชีพเกษตรกรรม ประชากรในตำบลดงลาน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นประมาณร้อยละ 95 ของประชากรทั้งหมด โดยมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ รองลงมาคือ ยาสูบ นอกจากนั้นยังปลูกพืชอื่นๆ เช่นข้าวโพด ถั่วฝักยาว แตงกวา พริก และผักต่าง ๆ ส่วนการเลี้ยงสัตว์จะเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่ายและใช้บริโภคเช่น วัว ควาย หมู เป็ด ไก่ ปลา ฯลฯ

     อาชีพอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยมีโรงสีข้าวกระจายอยู่ทุกชุมชน นอกจากนั้นยังมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น จักรสาน เย็บผ้า ทอผ้าไหม เป็นต้น

 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

– ปั้มน้ำมัน 2 ปั้ม
– โรงสีข้าว 14 โรง
– โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง
– ร้านค้าเบ็ดเตล็ด 92 ร้าน
– ร้านซ่อมรถ 10 ร้าน
– หอพัก 4 แห่ง
– อุตสาหกรรมชุมชน 2 แห่ง