องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

– โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
– ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง

   สถาบันและองค์กรศาสนา
– วัดและสำนักสงฆ์ 10 แห่ง
– ศาลเจ้า 1 แห่ง

   สาธารณสุข
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
– สถานีตำรวจ
– สถานีดับเพลิง