องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

   การคมนาคม
การคมนาคมประเภททางบกในตำบลดงลาน มีทั้งถนนในพื้นที่เชื่อมระหว่างหมู่
บ้านและท้องถิ่นอื่น

  การไฟฟ้า
ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดงลานมี ไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน และทุกหลังคาเรือน

  แหล่งน้ำธรรมชาติ
– ลำน้ำ,ลำห้วย 1 แห่ง
– บึง,หนอง 3 แห่ง

  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
– ฝาย 4 แห่ง
– บ่อน้ำตื้น 10 แห่ง
– บ่อโยก 389 แห่ง
– ประปา 5 แห่ง