องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
สารจากปลัด อบต.

สารจาก.....ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

    องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานได้จัดทำวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนรายงาน
ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณชีวิต ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านสังคมสงเคราะห์ หรือ งบดุลแสดงฐานะทางการเงิน เป็นต้น

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ซึ่งเป็นผู้รับนโยบายในการบริหารจัดการท้องถิ่น จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน และคณะผู้บริหารมาสู่กระบวนการปฏิบัติ ให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตาม วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอขอบพระคุณ ผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน และพี่น้องชาวตำบลดงลานทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเสนอปัญหาความต้องการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลานตลอดมาในฐานะตัวแทนของพนักงานส่วนตำบลดงลาน และพนักงานจ้างทุกคน มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีที่สุด พร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อพัฒนาตำบลดงลานให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

นายคมวิทย์  บุญวิเศษ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน