องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
งานตรวจสอบภายใน


นางทองสุข  ลีธนศักดิ์สกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
098-3559465


นายคมวิทย์  บุญวิเศษ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
088-3397557

นางสาววนิดา  จันทร์โทภาส

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

0843536246