องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ส่งเสริมเศรษฐกิจ  
เอาใจใส่ดูแลสังคม  
สนันสนุนการศึกษา  
รักษาสิ่งแวดล้อม


พันธกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ ทางบก ทางระบายน้ำ และสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับประชาชน
2.จัดให้มีแหล่งน้ำทางการเกษตร
3.ส่งเสริมการกีฬา
4.จัดให้มีการบำรุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
5.ส่งเสริมการอนุรักษ์รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยังยืน
6.ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7.ส่งเสริมการอาชีพของประชาชน
8.ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาฝีมือแรงงาน
9.ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
10.ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด