องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด :www.donglan101.go.th

 
 
สารจากนายก อบต.

สารจาก.....นายก
จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

    สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลดงลานที่รักเคารพทุกท่าน  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี  2566
องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานได้จัดทำขึ้นนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการดำเนินงานในด้านต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
กับประชาชน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ และภาคเอกชน

    การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลานที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจอย่างดียิ่งจากคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน คณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จนส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า และสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ และนโยบายการพัฒนาของคณะผู้บริหาร

    องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร และพัฒนาชุมชนของตนเองดังนั้น ในการที่จะพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุด ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจากพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างมาก

    สุดท้ายนี้ ดิฉันต้องขอบคุณพี่น้องชาวตำบลดงลานทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน และไว้วางใจให้ดิฉัน และคณะผู้บริหารด้วยดีตลอดมา และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลดงลานทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป
(นางทองสุข  ลีธนศักดิ์สกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน